បណ្ដាញទំនាក់ទំនង​សង្គម

ការកំណត់ភាពឯកជន

តើនរណាអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីខ្ញុំ?

នៅក្រោមផ្ទាំង ‘Who can look you up using the phone number or the e-mail address you provided’ សូមជ្រើស ‘Friends’ ឬ ‘Friends of Friends’។ ប្រសិនបើជ្រើសរើសយក Everyone គឺមានន័យ ថាសាធារណៈជនទូទៅអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីអ្នក។

នរណាអាចទាក់ទងមកខ្ញុំ?

នៅក្រោមផ្ទាំង ‘Who can send you friend request’ អ្នកអាចសម្រេចចិត្តជាជម្រើសថាអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចផ្ញើ Friend Request ឬ អនុញ្ញាតិតែ Friend of Friend។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យគណនីរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពសូមជ្រើសរើស Friend of Friend។ 

ការកំណត់អំពីជម្រើសផុសចាស់ៗ

សូមមើល ‘Limit the audience for posts you’ve shared with friends of friends or public’ អ្វីដែលអ្នកបានផុសពីមុនអាចមើលឃើញដោយសាធារណៈជន ដូច្នេះអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវា ដោយអនុញ្ញាតិឲ្យតែមិត្តភក្ដិរបស់មើលឃើញផុសទាំងនោះប៉ណ្ណោះ។ សូមចុចលើ ‘Limit Past Post’ ហើយចុចពាក្យ ‘Confirm’ ក្នុងប្រអប់ដែលលេចឡើង។ 

តើនរណាខ្លះអាចមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំផុស?

សំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវមើល ‘Who can see your future post’។ សូមធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកជ្រើសរើសយក Friend មិនមែន Public ទេ ព្រោះថាបើអ្នកជ្រើសរើសយក Public នោះអ្វីៗដែលអ្នកនឹងផុសក្នុងពេលអនាគត នឹងត្រូវបានមើលឃើញដោយសាធារណៈជន។

ថែមឡាញ & ការថេក

មិត្តភក្តិរបស់អ្នកអាចថេកឲ្យអ្នកនូវរូបភាព ឬវីដេអូ ដែលវានឹងលេចឡើងលើថែមឡាញរបស់អ្នក។ អ្នកអាចពិនិត្យឡើងវិញមុនពេលអនុញ្ញាតិឲ្យវាលេចឡើងលើថែមឡាញរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចកំណត់ថាតើនរណាខ្លះអាចមើលឃើញវាផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តថេកទាំងនោះទេ អ្នកអាចលុបវាចេញបាន។ 

ការកំណត់សុវត្ថិភាព

ការជូនដំណឹងអំពីការឡុកចូល Account Facebook (Login Alert)

Login Alert គឺជាមុខងារផ្ដល់សុវត្ថិភាពបន្ថែមក្នុងហ្វេសប៊ុក។ ប្រសិនបើអ្្នកបើក Login Alert នោះក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកនឹងជូនដំណឹងអ្នក នៅពេលមាននរណាលួចចូលក្នុង Account របស់អ្នកពីកន្លែងផ្សេង ឬឧបករណ៍ផ្សេង។ ដើម្បីបើក Login Alert សូមចូលទៅកាន់៖ 

១) Security  Setting

២) ចុចលើពាក្យ Login Alert

៣) ជ្រើសជម្រើសនៃការផ្ដល់ដំណឹងតាមរយៈ SMS ឬ Facebook Notification ឬ Email

អ្នកអាចសេវឧបករណ៍ ឬប្រូស៊ើចូលក្នុង list of trusted browsers ឬ recognized devices។ ធ្វើដូចនេះ អ្នកនឹងមិនទទួលបាន Notification ទេប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដែលអ្នកធ្លាប់ចូល Account របស់អ្នកពីមុន។

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួល login alert ពី ប្រូស៊ើ ឬពីទីតាំងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ប្រើ សូមធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុង notification ដើម្បីប្តូរ password របស់អ្នកជាថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យ account របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។

ការអនុញ្ញាតិឲ្យចូលក្នុង Account (Login Approvals)

Login Approval គឺជាមុខងាសុវត្ថិភាពបន្ថែម ស្រដៀងនឹង Login Alert ដែរ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសបន្ទែមទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកបើកវា នោះគឺរាល់ពេលដែលមានការប៉ុនប៉ងចូល Account របស់អ្នកពីឧបករណ៍ថ្មី ឬប្រូស៊ើថ្មី គឺតម្រូវឲ្យវាយចូលនូវលេខកូដសុវត្ថិភាពពិសេសជាមុនសិន ទើបអាចចូលក្នុង Account របស់អ្នកបាន។

ដើម្បីបើក Login Approvals សូមចុច៖

ក) Security Setting

ខ) ចុចលើពាក្យ Login Approvals

គ) ធិកក្នុងប្រអប់ ហើយចុចលើ Save Changes

បន្ទាប់ពីបើក Login Approvals៖

* ប្រសិនបើអ្នកមិនបានសេវឧបករណ៍ ឬប្រូស៊ើដែលអ្នកកំពុងប្រើនោះទេ គឺកម្មវិធីនឹងស្នើរឲ្យអ្នកសេវ។ ធ្វើដូចនេះគឺអ្នកមិនចាំបាច់ដាក់លេខកូដទៀតទេរាល់ពេលដែលអ្នកចូលក្នុង Account ដោយប្រើឧបករណ៍ ឬប្រូស៊ើដែលធ្លាប់ប្រើពីមុន (Recognized Devices)។ សូមកុំសេវ ប្រសិនបើអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រសាធារណៈ។ 

* អ្នកត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទក្នុង Account ដើម្បីបើក Login Approvals ឬអ្នកអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងពេលដែលអ្នកបើក Login Approvals។ 

ដំបូន្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ (Live Stream)

មុនពេលផ្សាយផ្ទាល់ អ្នកគួរតែអានចំនុចដូចខាងក្រោម និងសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ


អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងមុនពេលផ្សាយផ្ទាល់​ (Live Stream)

ក) Profile និងរូបថតរបស់អ្នកហើយនិងសកម្មភាពដែលអ្នកផ្សាយផ្ទាល់អាចនឹងត្រូវបាន

គេមើលឃើញឬថតចម្លងដោយមនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងមនុស្សអាក្រក់អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រង

វាបានទៀតទេ។

ខ) ផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកគឺដូចគ្នានឹងការសម្តែងនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈមួយ

ដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងមើលអ្នក។

គ) មន្សុសអាក្រក់អាចប្រមាថអ្នកនិយាយពាក្យអាក្រក់ ឬប្រើកាផ្សាយនេះដើម្បីបំណង

ទុច្ចរិតណាមួយ។

ឃ) អ្នកអាចជាគោលដៅនៃការលួងលោមផ្លូវភេទ។

Camera 1219748 1920

ការកំណត់ឯកជនភាព & សុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវវ័យក្នុង Youtube

កំណត់ឯកជនភាព (Set  Privacy) ឲ្យបានខ្ពស់ ហើយអានដំបូន្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវវ័យមុនពេលថតវីដេអូឃ្លីប ឬចែកចាយវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នក:


ការកំណត់ភាពឯកជន

គ្រប់គ្រងឯកជនភាពវីដេអូ (Manage video privacy)

នៅពេលដែលអ្នក Upload វីដេអូលើ Youtube វានឹងត្រូវបានកំណត់ជាវីដេអូ "សាធារណៈ" ដែលមានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចមើលឃើញដែរ។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងនិងកំណត់ថានរណាអាចមើលវីដេអូនោះបាន។

      វីដេអូឯកជន (Private Video)
វីដេអូឯកជនគឺជាវីដេអូដែលអាចត្រូវបានមើលឃើញបានដោយអ្នកផ្ទាល់ និងអ្នកណាដែលអ្នកបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះ។ វីដេអូនេះនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅលើឆានែល (chanel) របស់អ្នក ឬក្នុងលទ្ធផលនៃការស្វែងរក (Search Resutls) នោះទេ វីដេអូនេះគឺនឹងមិនអាចត្រូវបានមើលឃើញដោយមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរ។ របស់អ្នក, ហើយនឹងត្រូវបានមើលមិនឃើញទៅកាន់អ្នកប្រើផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចជ្រើសរើសនរណាដែលអ្នកចង់ចែករំលែកវីដេអូនេះជាមួយ។

      វីដេអូ Unlisted
ការដាក់វីដេអូជា Unlisted មានន័យថា នារណាដែលមាន លីងវិដេអូ)មិនដូច Private Video ទេ អ្នកដែលមានលីង Unlisted video អាចមើលវាបានដោយមិនតម្រូវឲ្យ sign in google account នោះទេ។  អ្នកដែលមានលីង អាចស៊ែរ (share) លីងនោះទៅនរណាក៏បាន។ 

ការដាក់ Restricted Mode

Restricted mode គឹជាមុងារដែលមានស្រាប់ក្នុងកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទដែលអាចច្រោះចេញនូវវីដេអូដែលមិនសមរម្យ ឬវីដេអូអាសអាភាសដែលអ្នកមិនចង់មើល ឬមិនចង់ឲ្យកូនៗរបស់អ្នកមើលឃើញ។ ចូរស្វែងរកពាក្យ Restricted mode ហើយបើកវា។ ចូរចាក់សោវា Restricted mode ដើម្បីឲ្យវាអាចដំណើរការបានជារៀងរហូត។

ដំបូន្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវវ័យ

Untitled 6 1

  • យល់ដឹងអំពីអ្វីត្រូវថតៈ មិនត្រូវថតវីដេអូមិត្តភក្ដិរបស់អ្នក ឬអនីតិជនដែលមានលក្ខណៈផ្លូវភេទ ហឹង្សា ឬគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយ។ 
  • ចូរចងចាំច្បាប់លោកយាយ The grandma rule: តើអ្នកចង់បង្ហាញអ្វីដែលអ្នកនឹងថតទៅកាន់លោកយាយ ឪពុកម្ដាយ អ្នកធ្វើការជាមួយ ឬបងប្អូនសាច់ថ្លៃឃើញឬទេ? ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទេ គឺកុំថត ឬផុសវាលើ យូទ្យូប។
  • បង្ការស្ថានភាពដែលអាចបង្ករឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ៈ កុំផុសអ្វីតាមការស្នើរសុំរបស់មន្សុសដែលអ្នកមិនស្គាល់ ឬជួបមនុស្សដែលអ្នកគ្រាន់តែស្គាល់លើអ៊ីនធឺណិតនោះ។ 
  • សូមប្រើប្រាស់មុខងារសុវត្ថិភាពរបស់យូទ្យូបដើម្បីកំណត់អំពីប្រភេទវីដេអូ។

ការកំណត់ភាពឯកជន & ត្រងនៃបន្ទាត់

បង្កើតឡើងភាពជាឯកជនរបស់គណនីរបស់អ្នកខ្ពស់ដូចដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាខ្លួនអ្នកផ្ទាល់
ការកំណត់ឯកជនភាព (Privacy Setting)

ចាក់សោ passcode

ចាក់សោ Passcode គឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុង Line វាអាចការពារអ្នកពីការចូលមើល Line របស់អ្នកដោយជនដ៏ទៃ។ ត្រូវប្រាកដថា Line របស់អ្នកត្រូវបានចាក់ Passcode ហើយអ្នកត្រុវរក្សាលេខសម្ងាត់ ៤ខ្ទង់ឲ្យបានល្អ។ 

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃអេត (Add) មកអ្នកដោយប្រើអាយឌី (Line ID)

ការបង្កើតឡាញអាយឌីគឺសំខាន់ ដើម្បីឲ្យមិត្តភក្ដីរបស់អ្នកងាយស្រួលរកអ្នកក្នុងឡាញ។ អ្នកក៏អាចកំណត់មិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឡាញផ្សេងទៀតស្វែងរកអ្នកដោយប្រើឡាញអាយឌីផងដែរ។ សូមបញ្ជាក់ថាឡាញអាយឌីគឹមិនអាចមើលឃើញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឡាញផ្សេងទៀតនោះទេ។

ការប្លុកមិនឲ្យសាររបស់អ្នកដែលមិនមែនជាមិត្តភក្ដិរបស់អ្នកចូល (Message Filter)

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយកជម្រើសនេះ គឺសារពីខាងក្រៅនឹងត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូល។ វាមានន័យថាមានតែមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអាចទាក់ទងមកអ្នកបាន។ បើអ្នកបើកវា អ្នកនឹងមិនអាចទទួល Friend Request បានទេ តែបើអ្នកបិទ To receive friend request នោះអ្នកអាចមានជម្រើសក្នុងការទទួល ឬមិនទទួល Friend Request។

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃអេត (Add)

នរណាដែលមានលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអាចអេតអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ចំណាំ: ការអេតដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នក ប៉ុន្តែវាក៏នាំមកនូវបញ្ហាដោយសាមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ផងដែរ។

ប្លុកនរណាម្នាក់

លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Friend ហើយបន្ទាប់មកអូសមកខាងឆ្វេង ហើយចុចពាក្យថា "ប្លុក" ។

ភាពឯកជន & ហៅការកំណត់របស់កម្មវិធី Skype

កំណត់ការកំណត់ឯកជនភាពនិងការហៅបានខ្ពស់ដូចជាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកនិងដើម្បីជៀសវាងការទំនាក់ទំនងដែលមិនចង់បាន


ការកំណត់ឯកជនភាព (Privacy Setting)

នៅក្នុងកុំព្យូទ័រអ្នកអាចកំណត់ឯកជនភាពបានទូលំទូលាយជាងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ មានការកំណត់ដែលសំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីពិចារណា

  • អនុញ្ញាតឱ្យហៅទូរស័ព្ទពី (Allow calls from): គួរតែជ្រើសរើស “people in my contact list only” (មនុស្សនៅក្នុងបញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ) ដើម្បីជៀសវាងការហៅទូរស័ព្ទចូលដោយមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់។
  • ទទួលបានវីដេអូ និងការឲ្យឃើញស្គ្រីនដោយស្វ័យប្រវត្តិ: នៅក្នុងនេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសយក “people in my contact list only” ឬ "No one" ដើម្បីជៀសវាងការហៅចូលពីមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់។
  • អនុញ្ញាតឱ្យផ្ងើសារ IMS ឬការផ្ញើសារបន្ទាន់ពី: នៅក្នុងនេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសយក “people in my contact list only” ដើម្បីជៀសវាងការផ្ញើសារចូលពីមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ ឬមនុស្សអាក្រក់។

ការកំណត់ការហៅ

អនុញ្ញាតការហៅទូរស័ព្ទពី

ដើម្បីជៀសវាងការហៅទូរស័ព្ទពីមនុស្សដែលមិនស្គាល់ អ្នកគួរតែកំណត់ក្នុង “Allow Calls From”:

  • ដោះធីកចេញពី "Anyone"
  • ធីក “people in my contact list only”

អនុញ្ញាតការហៅទូរស័ព្ទពី

សូមប្រាកដថាអ្នកបានដោះធីកចេញពី “Answer incoming calls automatically” បើមិនដូច្នេះទេកម្មវិធី Skype របស់អ្នកនឹងឆ្លើយចំពោះការហៅចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។